Finansowanie przedsiębiorstw

Advisory Group Twoim partnerem na rynkach finansowych

Dowiedz się więcej

Rynek finansowy w Polsce

Trudności w ubieganiu się o kredyt bankowy zachęcają przedsiębiorców do różnicowania źródeł finansowania. Jednym z alternatywnych sposobów pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa są emisje papierów dłużnych, w tym obligacji.

 

Atrakcyjność obligacji jako sposobu pozyskiwania finansowania wynika z wciąż stosunkowo dużej sprawności procesu emisyjnego oraz elastyczności, jaką charakteryzują się obligacje. Konstrukcja tego instrumentu pozwala na swobodne kształtowanie cech poszczególnych emisji, takich jak termin wykupu, częstotliwość wypłaty odsetek, przyznanie ewentualnych dodatkowych praw czy sposób zabezpieczenia obligacji.  W ten sposób emitent może sam wpływać na atrakcyjność oferowanych przez siebie obligacji.

 

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora jednym z czynników istotnych przy podejmowaniu decyzji co do tej formy inwestowania jest zabezpieczenie oferowanych obligacji i możliwość jego egzekucji.

 

Powierzenie funkcji administratora zabezpieczeń zewnętrznemu podmiotowi wpływa na wiarygodność nie tylko danej emisji obligacji, ale i samego emitenta. 

O nas

Advisory Group została utworzona w związku z rozwojem rynku obligacji korporacyjnych i zapotrzebowaniem na profesjonalne usługi administrowania zabezpieczeniami emisji.

 

Advisory Group dysponuje kompetencjami i doświadczeniem we wspieraniu uczestników rynku obligacji korporacyjnych, w tym ochrony ich interesów przez administrowanie zabezpieczeniami emisji.

Oferta

Advisory Group jako administrator zabezpieczeń w procesie emisji obligacji ma za zadanie ochronę interesu obligatariuszy poprzez wykonywanie w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków wierzyciela, wynikających z ustanowionych zabezpieczeń.

Advisory Group oferuje szeroki zakres usług, w tym:

Przygotowanie dokumentacji będącej podstawą ustanowienia zabezpieczeń

Działanie w charakterze administratora hipoteki

Działanie w charakterze administratora zastawu

Reprezentowanie interesów obligatariuszy wobec emitenta w zakresie wynikającym z umowy o ustanowienie administratora

Monitorowanie stanu wpisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki oraz wpisów dotyczących zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów

W przypadku naruszenia przez Emitenta warunków emisji obligacji, podejmowanie czynności zmierzających do zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń obligatariuszy, w tym uzyskania tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności oraz wystąpienia z wnioskiem do organu egzekucyjnego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Podział środków pozyskanych na skutek egzekucji lub zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia oraz przekazanie każdemu z obligatariuszy kwoty uzyskanej z zaspokojenia

Komunikaty

Advisory Group udostępnia obligatariuszom poszczególnych emitentów komunikaty dotyczące czynności zmierzających do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji.

 

Aby zapoznać się z treścią komunikatów, prosimy o wprowadzenie indywidualnego hasła udostępnionego obligatariuszom. Zachęcamy również do pozostawienia adresu e-mail (dostępne po wpisaniu hasła), co pozwoli nam na informowanie Państwa o pojawieniu się nowych komunikatów.


Zaloguj się do swojej strony komunikatów:


Kontakt

Advisory Group S.A.

ul. Grzybowska 2/43, 00-131 Warszawa

office@advisorygroup.pl

Tel.: +48 796 511 389

KRS: 598267

NIP 1132901858

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w kwocie 25 000 zł)